Όραμα και αποστολή

Αποστολή e-CODOMH

Αποστολή του Συνεργατικού Σχηματισμού καινοτομίας e-CODOMH είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο μέσω της δημιουργίας ενός Οικοσυστήματος που βασίζεται στην Ποιότητα, την Καινοτομία και την Γνώση με αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνολογιών αιχμής για την συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός καινοτομίας e-CODOMH συνδέει επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και δομικών υλικών και στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τους και την καινοτομία
μέσα από :

Ανταγωνιστικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αναγνώριση και προβολή των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών τάσεων στον κλάδο, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με έμφαση στους στόχους και τις αποφάσεις της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη. Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον κατασκευαστικό κλάδο ως βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

Βιομηχανική Έρευνα και καινοτομία

Αξιοποίηση ευκαιρειών συνεργασίας και συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες και συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, καθώς και υποστήριξη και προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και της καινοτομίας αναφορικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής, αλλά και το marketing των μελών της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

.

Εξωστρέφεια και δικτύωση

Δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης και συνεργασίας, ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και διασύνδεση με  χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς φορείς και φορείς έντασης γνώσης με στόχο την αναβάθμιση και μεγέθυνση της αγοράς για τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου

.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Επιστημονική υποστήριξη και δράσεις κατάρτισης σε θέματα όπως: ποιότητα, προστασία του περιβάλλοντος, αειφορία, ενεργειακή αποδοτικότητα, υγιεινή, ασφάλεια και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις και την συμμόρφωση με αυτές

.

Κανονιστικό Πλαίσιο - Δοκιμών & Πιστοποίησης

Δράσεις για την διασφάλιση της ποιότητας  & ασφάλειας με τα υψηλότερα πρότυπα για τα υλικά, τα κτίρια, τις υποδομές σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο δοκιμών & πιστοποίησης

.