Εταιρική διακυβέρνηση

Η Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του e-CODOMH που αποφασίζει για τις υποθέσεις που αφορούν τον συνεργατικό σχηματισμό και εκλέγει τους Διαχειριστές.

Οι Διαχειριστές

Οι Διαχειριστές του cluster e-CODOMH είναι πέντε μέλη (5) με τριετή θητεία. Ένας εκ των Διαχειριστών είναι αντιπρόσωπος όλων των Συνεργαζόμενων Μελών, ενώ τα έξι πρώτα χρόνια από την ίδρυση του cluster e-CODOMH, ένα εκ των μελών των Διαχειριστών προέρχεται από τον Φορέα Αρωγό (ΕΒΕΤΑΜ). Οι Διαχειριστές καταρτίζουν το πρόγραμμα των δράσεων της Εταιρείας, τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό , την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων και εισηγούνται προς τη Γ.Σ. θέματα οικονομικής, αναπτυξιακής και λειτουργικής φύσεως.

Εταίροι και Συνεργαζόμενα μέλη

Εταίροι είναι ελληνικές εταιρίες αλλά και εταιρίες της αλλοδαπής, ελληνικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των δομικών υλικών και των κατασκευών ή λοιπών πεδίων που χρησιμοποιούν εφαρμογές της επιστήμης των υλικών και δη των δομικών υλικών.

Συνεργαζόμενα Μέλη είναι κυρίως ερευνητικά κέντρα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι τεχνολογικοί φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς σύνδεσμοι και εταιρείες τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.

Ο Φορέας αρωγός

Η ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Αρωγός υποστηρίζει και προωθεί την καινοτομική συστάδα και έχει καταλυτικό ρόλο στην εκκίνηση, την ανάπτυξη, τη διοίκηση, τη δικτύωση και την προβολή της συστάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.