Εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια & Δικτύωση

Λειτουργία γραφείου υποστήριξης και βοήθειας (Help Desk) για εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, προσφορά και αναζήτηση τεχνολογιών, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ. Δικτύωση και συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιστημονικές ενώσεις, κλαδικές οργανώσεις, βιομηχανικούς συνδέσμους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με παρεμφερές αντικείμενο, για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών του cluster e-CODOMH. Κοινές δράσεις εξωστρέφειας και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Ένταξη των δράσεων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δίκτυο Enterprise Europe Network – Ηellas

Το cluster e-CODOMH αξιοποιεί το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, το δίκτυο Enterprise Europe Network – Ηellas. Μέσα από το δίκτυο του ΕΕΝ υποστηρίζεται η συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στην προαγωγή της καινοτομίας, η ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και η σύνδεση με άλλες πλατφόρμες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, δράσεις και πρωτοβουλίες που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου.