Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας e-CODOMH για Αειφόρες Κατασκευές, Κτίρια (εφεξής το e-CODOMH), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως επισκέπτες της σελίδας, συνεργάτες.

Το e-CODOMH είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπο του e-codomh.gr και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση (email): info@e-codomh.gr
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά στον ιστότοπο e-codomh.gr.

1. Ο ιστότοπος μας

Ο ιστότοπος e-codomh.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο του e-CODOMH και παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για δραστηριότητες του e-CODOMH, ενώ μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας μέσω του ιστοτόπου.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπo μας, επεξεργαζόμαστε, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, email.
  • Δεδομένα επαγγελματικού χαρακτήρα: οργανισμού, εταιρείας.
  • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Συλλέγουμε τα ως άνω δεδομένα μέσω της, εκ μέρους σας, συμπλήρωσης της φόρμας «Contact».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους το e-CODOMH θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

3. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το e-CODOMH ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α. για την επικοινωνία μαζί σας μέσω της φόρμας «Contact».
β. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και την βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας εδώ.
Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του e-CODOMH ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που λαμβάνει το e-CODOMH όταν συμπληρώνετε την φόρμα «Contact», είναι το έννομο συμφέρον του e-CODOMH να εξυπηρετήσει την ζητηθέντα από εσάς επικοινωνία με το e-CODOMH.
Ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπo μας, η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό του e-CODOMH, το οποίο έχει λάβει την δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από το e-CODOMH.
Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπo μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies (εδώ).

7. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών.

8. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του e-CODOMH ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

9. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.Τα μέτρα που λαμβάνουμε επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.