Υπηρεσίες

Ανταγωνιστικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Εξωστρέφεια και δικτύωση

Δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης και ενδυνάμωση της εξωστρέφειας.
Άνοιγμα νέων ευκαιριών και πρόσβαση στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Βιομηχανική Ερευνα και καινοτομία

Υποστήριξη στον σχεδιασμό και εξεύρεση συνεργατών για στην υλοποίηση του επόμενου αναπτυξιακού έργου σας.

Οδηγίες Δοκιμών & Πιστοποίησης

Προώθηση δράσεων για διασφάλιση της Ποιότητας & λύσεις Πιστοποίησης.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Η γνώση είναι το κλειδί για την επιτυχία των επιχειρήσεων του Cluster eCODOMH.